Depression

Olika sorters depressioner

Mild depression

med eller utan somatiska syndrom (viktförändring, psykomotorisk hämning, sömnstörning, minskad aptit)

 

Egentlig depression

under vilket personen vanligen har svårt att genomföra de vardagliga aktiviteterna på grund av stämningsläget. Symtomen är allvarligare och fler än vid mild depression. oro, sömnbesvär, dålig aptit, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, självskadebeteende eller självmordsbeteende.

 

Leende depression/maskerad depression

Ibland döljer emellertid den drabbade sitt tillstånd för omgivningen, ett tillstånd som kallas "leende depression" eller "maskerad depression", varvid den deprimerade verkar, eller försöker verka, glad. Leende depression är vanligare bland kvinnor, och döljer ofta en långvarig och svårartad depression med suicidrisk.

 

Melankoli

riktigt svår egentlig depression, är i strikt mening inte en diagnos.

 

Psykotisk depression/reaktiv depressiv psykos

en svår och ihållande depression som med tiden uppvisar psykosens positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar). Ibland övergår den psykomotoriska hämningen till stupor (inte reagera på stimuli, personen företar sig inte viljestyrda rörelser)

 

Dystymi

frekvent eller konstant nedstämdhet, försvagat intresse att göra saker, svårigheter att klara jobbet eller att komma överens med andra.

 

Atypisk depression

förmåga till normala emotionella reaktioner men betydande aptit- eller viktökning, förlängt sovande, blytyngdkänsla i armar och ben samt långvarigt mönster av känslighet för att bli avvisad av andra vilket leder till social funktionsnedsättning.

 

Utamattningsdepression

flera månader lång upplevelse av trötthet och uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter och uthållighet.

 

Årstidsrelaterad depression

depressiva episoder som kommer på hösten och slutar på våren under en följd av år, så kallad vinermörkersdepression, alternativt vår- och höstdepression; den kommer när dagen längs respektive kortas som mest (kring vår- och höstdagjämningen)

 

Postpartumdepression

hos nyblivna mödrar en enstaka episod av egentlig depression.

 

Premenstruell dysfori

depressivitet, oro, irritation, håglöshet osv i anslutning till menstruation.

 

Depression relaterad till hjärnskada

Depression relaterad till kroppslig sjukdom

Depression relaterad till läkemedelsbehandling

 

Bipolär sjukdom/mandodepressiv sjukdom

stämningsläget växlar mellan mani och depression. Mani kan beskrivas som motpolen till depression – en manisk person är mycket energisk och upprymd, ofta febrilt aktiv, och saknar omdöme och självkritik.

 

(Recidiverande depression)

innebär att man efter att ha tillfrisknat får tillbaka en depression, en eller flera gånger.

 

 

"Jag kan inte äta. Jag kan inte duscha. Jag kan inte borsta tänderna. Jag kan helt enkelt inte fungera."

Depression är den vanligaste av alla psykiska sjukdomar. Ungefär fem procent av alla svenskar har depression just nu, och en fjärdedel av alla kommer att drabbas någon gång under sina liv.

Copyright © All Rights Reserved 2015